Pagrindinės paslaugų teikimo ir sutarties sąlygos


1.1 Paslaugos

Paslaugų teikėjas pateikia visą galutinę sąskaitoje sutartą paslaugą Pirkėjui pagal visus pasirašytus dokumentus / puslapius ir šio Susitarimo bendrąsias sąlygas.

1.2 Paslaugų pristatymas

a. Pradžios data: Paslaugų teikėjas turi pradėti teikti Paslaugas nuo tos dienos, kai buvo gautas šis susitarimas.
b. Pasibaigimo data: Paslaugų teikėjas užpildo / nutraukia Paslaugų teikimą iki sutartos termino dienos.
c. Pagrindinės datos: Paslaugų teikėjas sutinka pateikti konkrečias nurodytų datų šias Paslaugų dalis.

1.3 Kaina

d. Paslaugų teikėjas už Paslaugų teikimą atsako už Paslaugų teikimo kainą abiem šalims ir pasirašo su parašais sąskaitoje faktūroje.
e. Pirkėjas neprivalo mokėti už Paslaugų teikėjo išlaidas už kišenę, išskyrus atvejus, kai čia susitarta.

1.5 Mokėjimai

f Pirkėjas sutinka sumokėti Paslaugų teikėjui kainą kitomis sutartomis datomis.
g. Paslaugų teikėjas išrašo Pirkėju sąskaitą už paslaugas, kurias jis pateikia Pirkėjui kas savaitę / kas mėnesį / po pabaigos datos.
h. Pirkėjas turi sumokėti tokias sąskaitas per 14 dienų nuo jų gavimo iš Paslaugų teikėjo.
i Pirkėjui Mokėjimo paslaugų teikėjui mokėjimo metodas yra naudojamas kreditinių kortelių apmokėjimo būdu.
j Bet kokie mokesčiai, mokėtini pagal šį Susitarimą, neapima jokių taikomų mokesčių, tarifinių priemokų ar kitų panašių sumų, kuriuos bet kuri vyriausybinė įstaiga įvertino dėl to, kad Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas pagal šį Susitarimą Pirkėjui, ir turi būti sumokėtas Pirkėjas paslaugų teikėjui be visų kitų mokėtinų mokesčių.

2.1 Intelektinės nuosavybės teisės

Paslaugų teikėjas sutinka suteikti Pirkėjui neišimtinę, neatšaukiamą, nemokamą licenciją naudoti, kopijuoti ir keisti bet kokius elementus, kurie nėra specialiai sukurti Pirkėjui kaip Paslaugų dalis. Kalbant apie Materialiai, specialiai sukurtą Pirkėjui kaip Paslaugų dalį, Paslaugų teikėjas suteikia Pirkėjui visą nuosavybės teisių garantiją ir visas autorių teises, kitas intelektinės nuosavybės teises ir bet kokius kitus duomenis ar medžiagą, naudojamus ar išlikusius Materialinėje medžiagoje. ar baigtas, ar nebaigtas. Jei medžiaga naudojama kokia nors trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisė, Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jis būtų gavęs visus reikiamus sutikimus ir patvirtinimus, kad paslaugų teikėjas ir Pirkėjas galėtų naudotis tokiomis trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisėmis. Šio 2.1 punkto prasme “Medžiaga” reiškia Bet kokios formos medžiagas, kurias Paslaugų teikėjas naudoja Paslaugoms ir Produktų, sistemų, programų ar procesų, bet kokios formos, pateiktų pagal Paslaugų teikėją pagal šis Susitarimas.

2.2 Garantija

a. Paslaugų teikėjas nurodo ir garantuoja, kad:
i ji atliks Paslaugas pakankamai atsargiai ir įgudus; ir
ii. Paslaugos ir medžiagos, kurias Paslaugų teikėjas teikia pirkėjui pagal šį Susitarimą, nepažeis jokių intelektinės nuosavybės teisių ar kitų trečiųjų šalių teisių.

2.3 Atsakomybės apribojimas

b. Atsižvelgiant į Pirkėjo prievolę sumokėti kainą Paslaugų teikėjui, bet kurios šalies atsakomybė dėl sutarties, delikto ar kitokio (įskaitant aplaidumo), kylančių tiesiogiai iš šio Susitarimo ar dėl jo, ar jo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą ir kiekvieno taikoma jos dalis yra ribojama kartu su kaina.
c. Tiek, kiek yra teisinga netaikyti šių nuostolių vadovų ir atsižvelgiant į Pirkėjo prievolę sumokėti kainą, nė viena šalis nėra atsakinga už bet kokį pelno praradimą, prestižą, verslo praradimą, duomenų praradimą ar bet kokį kitą netiesioginis ar pasekminis nuostolis ar žala.
d. Nė viena šio punkto nuostata nepadės apriboti ar atmesti bet kurios Šalies atsakomybę už savo neatsargumą dėl mirties ar asmens sužalojimo.

2.4 Terminas ir nutraukimas

e. Ši Sutartis įsigalioja nuo šios dienos ir tęsiama, jei nebus nutraukta anksčiau pagal 2.4 punkto b papunktį, iki užbaigimo datos.

f Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešusi apie tai, jei:

i kitas pažeidžia šiame susitarime nurodytas esmines prievoles, kurios neištaisomos (jei tą patį galima ištaisyti) per 30 dienų nuo kitos Šalies raštiško įspėjimo; arba

ii. patvirtinamas savanoriškas susitarimas, bankroto arba administravimo įsakymas arba per bet kurios kitos šalies turtą arba įmonę arba sprendimą priimamas ar priimamasis ar administracinis gavėjas, arba perduota ar pateikta peticija likviduoti kitą šalį (išskyrus susijungimo ar atstatymo tikslais) arba bet kokia analogiška procedūra bet kurios šalies įkūrimo šalyje arba esant kokioms nors aplinkybėms, kurios suteikia teisę Teismui arba kreditoriui paskirti gavėją, administracinį administratorių ar administratorių arba pateikti prašymą likviduoti arba atliks likvidavimo procedūrą kitos Šalies atžvilgiu.

g. [Tik Europos pirkėjams ir paslaugų teikėjams] Jei Pirkėjas yra vartotojas ir Nuotolinės prekybos direktyva (97/7 / EB) (toliau – direktyva) taikoma šiam Susitarimui, Pirkėjas gali nutraukti šį Susitarimą per nustatytus terminus, nustatytus atitinkamos valstybės narės įstatymai ar įstatymai, kurie įgyvendina direktyvos reikalavimus dėl pirkėjo teisės pasitraukti iš sutarties. Sutarties nutraukimo atveju pagal 2.4 punkto c papunktį Pirkėjo atsakomybė Paslaugų teikėjui yra tokia, kokia nustatyta direktyvoje arba bet kokiuose reglamentuose ar įstatymuose, įgyvendinančiuose jo reikalavimus atitinkamose valstybėse narėse.

h. Bet koks šio Susitarimo nutraukimas (nesvarbu, kada jis įvyko) neturi įtakos nei vienai iš Šalių sukauptoms teisėms ar įsipareigojimams, nei ji neturi įtakos jokios šios nuostatos nuostatoms, kurios yra aiškiai arba netiesiogiai ketinamos įvesti ar tęsti, įsigaliojimo ar tęstinumo. įsigaliojus tokiam nutraukimui ar po jo.

i. Pirkėjas / klientas neprivalo gauti ar reikalauti investicinės grąžos tuo atveju, kai pirkėjas / klientas nutraukia paslaugų teikimo sutartį bet kuriuo metu.

2.5 Šalių santykiai

Šalys pripažįsta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjo, jo darbuotojų, agentų ar subrangovų atliktos paslaugos yra kaip nepriklausomas rangovas ir kad niekas šiame Susitarime nėra laikomas partnerystės, bendros įmonės, tarpininkavimo santykiu ar kitu būdu šalys.

2.6 Konfidencialumas

Nė viena Šalis nenaudoja, neeksploatuoja, neprisitaikys, nepakeis ar nesusijęs su kitokia informacija, kuri yra atskleista ar kitaip susijusi su šiuo Susitarimu, ir kuri yra konfidencialaus pobūdžio. Ši prievolė netaikoma informacijai, kurią gavėjas gali įrodyti turėjęs tą dieną, kai ji buvo gauta ar gauta, arba kurią gavėjas gauna iš kito asmens, turinčio gerą teisinį statusą, arba kuris yra arba yra viešai paskelbtas kitaip nei dėl gavėjo nutylėjimo ar neatsargumo arba nepriklausomai sukūrus gavėjui ar gavėjui.

2.7 Pranešimai

Bet kuris pranešimas, kurį Šalis gali pateikti pagal šį Susitarimą, laikomas tinkamai pristatytu, jei jis pateikiamas rankiniu būdu, pirmos klasės paštu, faksu arba elektroniniu paštu, į kitos Šalies adresą, kaip nurodyta šiame Susitarime arba bet kuriame kitame adresu raštu pranešė kitai Šaliai. Atsižvelgiant į galiojančias vietinės teisės nuostatas, priešingai, toks pranešimas laikomas pateiktu kitai Šaliai, jei jį pateikia:
ix. pirmos klasės pareiga, 2 dienos nuo paskelbimo dienos;
x ranka ar faksu, tokio pristatymo ar perdavimo dieną; ir
xi. elektroniniu paštu, kai Šalis, siunčianti tokį pranešimą, elektroniniu paštu gauna tokio pristatymo patvirtinimą.

2.8 Įvairūs

l Vienos šalies nesugebėjimas bet kuriuo metu vykdyti bet kurį laikotarpį savo teises pagal šį Susitarimą negali būti laikomas atsisakymu nuo tokių teisių.
m. Jei bet kokia šio Susitarimo dalis, terminas ar nuostata laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos likusios šio Susitarimo galiojimo ar vykdymo galimybės.
n. Nei viena Šalis negali perduoti ar perduoti visos savo teisių ar bet kurios savo dalies pagal šį Susitarimą be kitos Šalies sutikimo.
o Šis Susitarimas negali būti keičiamas dėl kitų priežasčių be išankstinio abiejų Šalių raštiško sutikimo.
p. Ši Sutartis sudaro visišką Šalių tarpusavio supratimą, susijusią su šiuo klausimu, nebent dėl ​​šio Susitarimo pateikta informacija ar garantija buvo padaryta apgaulės būdu ir, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai minima arba nurodyta šiame dokumente, pakeičia visus ankstesnius pareiškimus, raštus, derybas ar susitarimus atsižvelgiant į tai.
q. Nė viena Šalis neprisiima atsakomybės už tai, kad ji nesilaikė arba nesilaikė jokių įsipareigojimų pagal šį Susitarimą, jei nesėkmė arba vėlavimas atsirado dėl bet kokių aplinkybių, kuriomis negalima pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, dievo veiksmus, karus, civilinius neramumus ar pramoninius ginčus. Jei toks atidėjimas ar nesėkmė tęsiasi mažiausiai 7 dienas, Šalis, kuriai toks vėlavimas ar nesėkmė neturi įtakos, turi teisę nutraukti šį Susitarimą, raštu pranešusi kitai.
r. Šio Susitarimo 2.8 dalies g punktas ir 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 ir 2.8 punktai išlieka taikant bet kokį nutraukimą ar galiojimo pabaigą.
s. Šį Susitarimą reglamentuoja jurisdikcijos, kurioje yra Pirkėjas arba Paslauga, įstatymai (arba jei Pirkėjas ar Paslaugų teikėjas yra daugiau nei vienoje šalyje, šalyje, kurioje yra jo buveinė) (toliau – “Teritorija” ), o šalys susitaria pateikti ginčus, atsirandančius dėl šio Susitarimo ar su juo susijusius, dėl teritorijos teismų išimties.